Deloitte Eğitim Vakfı

Vakıf Senedi

Vakıf Senedi Beyoğlu 35. Noterliğinde 14.03.2007 tarih ve 14763 Y.No ile düzenleme şeklinde hazırlanmıştır.

Vakıf Senedinin 4-8-11. maddeleri Beyoğlu 35. Noterliğinde 24.04.2007 tarih ve 25784 Y.No ile hazırlanan Düzenleme Şeklinde Düzeltme Beyanı ile düzeltilmiştir.

Vakıf Senedinin 11. Maddesinin düzeltilmesine ilişkin Düzeltme Beyanının Başlık kısmı Beyoğlu 35. Noterliğinde 10.05.2007 tarih ve 28054 Y.No ile hazırlanan Düzenleme Şeklinde Düzeltme Beyanı ile yeniden düzeltilmiştir.

Vakfa Tahsis Edilen 350.000.-YTL Yapı ve Kredi Bankası Merkez Şube’de açılan 80785054 nolu vakıf hesabına 17.05.2007 tarihinde ödenmiştir.

Şişli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2007/151 Esas ve 2007/268 Karar Nolu ilamı ile 05.06.2007 tarihinde Vakfın tesciline karar vermiştir.

Vakıf Senedinin Başlık kısmı ve 1. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin düzeltme beyanı Beyoğlu 35. Noterliğince 09.10.2007 tarih ve 55485 Y.No ile hazırlanmış Vakıflar Genel Müdürlüğünün 21.11.2007 tarih B.02.1.VGM. 0.61.00.319.01. 410.34.1172.5365 sayılı uygun görüşü üzerinde Şişli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2007/490 Esas ve 2007/517 Karar nolu ilamı ile kabul edilerek 6.12.2007 tarihi itibarı ile Vakfın adı  DELOITTE EĞİTİM VAKIF olarak değişmiştir.  


Vakıf:
Madde 1-Vakfın adı Deloitte Eğitim Vakfı’dır 
İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

Vakfın Merkezi:
Madde 2-Vakfın merkezi İstanbul İli, SARIYER ilçesinde olup, adresi Spine Tower Büyükdere Cad. No:243 Kat: 22 34485 Maslak, Sarıyer, İstanbul’dur. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Vakfın Gayesi:
Madde 3- Eğitim ve Öğretim döneminde olan her yaştan çocuk genç ve yetişkinlerin akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, iyi bir eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak, maddi imkansızlıklar sebebiyle okuyamayan kişileri destekleyerek, eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için gerekli maddi imkanları sağlamaktır.

Vakfın Faaliyetleri:
Madde 4- (Beyoğlu 35.Noterliğinin 24.04.2007 tarih ve 25784 Y.Nolu Düzenleme Şeklinde Düzeltme Beyanı ile Düzeltilmiş şeklidir) Vakıf, eğitim çağındaki her yaştan gençlerin okuyabilmesini sağlamak için onlara burs vermek, her seviyede eğitim ve öğretim kurumlarının ihtiyaçlarını öğretmen, malzeme ve yapı olarak desteklemek, eğitim çağındaki her yaştan gençleri akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, Üniversite ve okullarda eğitime katkıda bulunacak her türlü türlü faaliyette bulunmak bu kapsamda panel, seminer ve söyleşiler düzenlemek, yayın yapmak ve vakfın mali olanaklarının gelişmesi doğrultusunda bu faaliyetlerden bir veya birden fazlasını gerçekleştirmektir. 

Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek için Yapabileceği İş ve İşlemler:
Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükuna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın Mal Varlığı:
Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 350.000.-YTL’dir (Üçyüzellibin YTL)

Vakfın Organları:
Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

Mütevelli Heyeti:
Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, 5 kişiden oluşmaktadır.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.

Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri:
Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

Yönetim Kurulu:
Madde 11-  (Beyoğlu 35. Noterliğinden 24.04.2007 tarih ve 25784 Y.No ile ve 10.05.2007 tarih 28054 Y.No ile hazırlanan  Düzenleme şeklinde Düzeltme Beyanları ile düzeltilmiş şeklidir) Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek  5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur.

Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3  toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda organizasyon yapısını belirler, gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Vakfın Temsili:
Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Denetim Kurulu:
Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

Huzur Hakkı:
Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

Vakfın Gelirleri:
Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

Vakıf Gelirinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler:
Madde 17- Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

Resmi Senet Değişikliği:
Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

Vakfın Sona Ermesi:
Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Türk Eğitim Vakfı’na devredilir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

Vakıf Kurucuları:
Madde 20- Vakıf kurucularının adı, soyadı ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.

1- Deloitte ve Touche Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 300.000.-YTL  
2- Levent Yaveroğlu 50.000.-YTL