Bursun Kesilmesi

Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri”ne ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece, her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz.

Bursun devamı için bursiyerin, kabul edilebilir haklı bir engeli olmaksızın dönem veya sınıf kaybetmemesi veya tekrarlamaması; öğrenim gördüğü dönemlere ait tüm dersleri ilgili dönemlerde kümülatif ortalamasının 4 üzerinden 2,5 ya da muadilinin altında olmaması; bursun kesilmesine neden olacak aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birinin gerçekleşmemiş olması yeterlidir.

  • Bursiyerin kümülatif ortalamasının arka arkaya 2 dönem ya da program süresince 4 üzerinden 2,5'un ya da muadilinin altına düşmesi durumunda burs tutarı önce yarıya indirilir; devamı halinde de sonlandırılır.
  • Yasadışı faaliyetler ile ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı bir suç işlediğinin mahkeme kararı ile belgelenen bursiyerin bursu kesilir.
  • Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi, bursun sonlandırılma nedenidir.
  • Bursun devamı için eğitimin, belirlenmiş süresi içerisinde tamamlanması şarttır.
  • Öğrencinin okul ile ilişkisinin kesilmesi halinde burs hakkı da sona erer.
  • Okullar ya da kamu kuruluşları haricinde bir kurumdan burs aldığının belirlenmesi, mükerrer bursun oluşması halinde burs sonlandırılır.
  • Grup Mentorluğu ve/veya Eğitim ve Gelişim Programları sırasında mentor ve/veya eğitmenler tarafından, hakkında olumsuz bildirimde bulunulan; Mentorluk ve/veya Eğitim ve Gelişim Programlarına gerekli katılımı sağlamayan bursiyerlerin, burs hakları sona erdirilir.
  • Vakıf yönetiminden yazılı onay alınmadan, uzun dönem staj vb. muhtelif isimler altında, amacını aşan maaşlı / gelir getirici çalışma programlarına dahil olanların bursları kesilir.

Özel Durumlar

Bazı özel sebepler nedeniyle (örneğin, sağlık, aile sorunları, vb. ) kümülatif not ortalamasının 2 dönem 2,5’un altına düşmesi halinde, ilgili öğrencinin sorununu daha detaylı anlamak amacıyla DEVAK Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Burs Değerleme Komitesi kurar. Burs Değerleme Komitesi, gerekli araştırmayı yapar ve görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunar. Bursun kesilip kesilmeyeceği hususunda nihai karar, Yönetim Kurulu tarafından verilir.