Bursun Kesilmesi

Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri”ne ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece, her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz.

Bursun devam edilebilmesi için, bursiyerin kabul edilebilir haklı bir engeli olmaksızın dönem veya sınıf kaybetmemesi veya tekrarlamaması, öğrenim gördüğü dönemlere ait tüm dersleri ilgili dönemlerde almış olması ve son döneme ait ortalamasının 4 üzerinden 2,5’un (ya da muadilinin) altında olmaması ve aşağıda değinilen burs kesme gerekçelerinde herhangi birinin gerçekleşmemiş olması gerekir.

Bursun kesilmesi için, bursiyerin,

  • Dönem ortalamasının arka arkaya 2 dönem ya da program süresince toplam 3 kez 4 üzerinden 2,5’un (ya da muadilinin) altına düşmesi,
  • Yasadışı faaliyetler ile ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı suç işlediğinin mahkeme kararı ile belgelenmesi,
  • Disiplin cezası alması,
  • Vakıf tarafından düzenlenen eğitimlere katılınmaması,
  • Derslere devam edilmemesi,
  • Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi,
  • Normal eğitim süresi içerisinde programı tamamlayamaması,
  • Okul ile ilişkisinin bitmesi,
  • Okullar ya da kamu kuruluşları haricinde bir kurumdan burs aldığının belirlenmesi,
  • Mentoru tarafından hakkında haklı gerekçelere dayalı olumsuz bir bildirimde bulunulması

 

durumlarından birinin gerçekleşmiş olması yeterlidir.

Dönem ortalaması 2,5’un altına düşen bursiyere uyarı verilir ve burs kesilme koşulları hatırlatılır.

Dönem ortalamasına ilişkin burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde, bursunun kesileceği bursiyere bildirilir ve burs içinde bulunulan eğitim yılının sonunda kesilir. Diğer burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde ise, bursun kesilmesi için eğitim yılının sonu beklenmez.