Yönetmelik

Deloitte Eğitim Vakfı
BURS YÖNETMELİĞİ


1.DELOITTE EĞİTİM VAKFI; 

Bir hedefi de başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun gençlerin işletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında, yüksek öğrenim seviyesindeki eğitim ve öğrenimlerini desteklemek olan Deloitte Eğitim Vakfı; Türk iş dünyasına yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, global vizyona sahip, lider insan kaynağı yetiştirilmesine destek vermek amacıyla yetenekli öğrencilere burs verir.

Deloitte Eğitim Vakfının amacı Türkiye’ye ve Türk iş dünyasına değer katacak insanlar yetiştirmektir. 

Burs almaya hak kazanacak öğrenciler bu vizyon ve misyon doğrultusunda seçilecek, seçilmiş olanlarla ilişki yine bu esaslar doğrultusunda devam ettirilecektir.

 

2.VERİLECEK BURS; 

Deloitte Eğitim Vakfı (1.) maddede açılanan vizyon, misyon ve hedefi doğrultusunda yüksek öğrenimde lisan ve yüksek lisans öğrencilerine burs verir.

Yüksek öğrenim Lisans alanında aşağıdaki bölümlerde okuyan öğrencilere burs verilir:

  • Endüstri Mühendisliği,
  • Bilgisayar Mühendisliği,
  • İşletme Mühendisliği,
  • İşletme(İngilizce),
  • İktisat(İngilizce)Deloitte Eğitim Vakfı, bu listede yer alan bölümlerin nitelik ve sayısını genişletmekte ve daraltmakta veya belli üniversitelerle sınırlamakta serbesttir.

Bursiyer sayısı ve her bir öğrenci için verilecek burs miktarı her yıl Deloitte Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve açıklanır. Deloitte Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu, bursiyer sayısını ve verilecek burs miktarını değiştirmekte serbesttir.

 

3. BURS ALABİLECEK OLANLAR; 

Bursa müracaat eden öğrencilerde;

3.1.T.C. vatandaşı olmak,

3.2.Atatürk İlke ve Devrimleri’ne bağlı olmak,

3.3.Deloitte Eğitim Vakfı tarafından belirlenen üniversitelerin lisans programlarını kazanmış ya da devam ediyor olmak,

3.4.Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka yerden maaş, ücretin yanı sıra üniversitelerce ve kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde özel kuruluşlardan burs almamak. Kamu kurum ve kuruluşlarından burs alınması durumunda Deloitte Eğitim Vakfı belirlediği burs tutarının yarısını öder. (2015 - 2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerlidir.)

3.5.Lisans için, Deloitte Eğitim Vakfı tarafından yıllık olarak belirlenecek olan LYS taban puanlarının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 2,5 (ya da muadili) not ortalamasının üzerinde başarı göstermek,

3.6. Yüksek Lisans için, yeni giren öğrencilerin Deloitte Eğitim Vakfı tarafından yıllık olarak belirlenecek olan ALES taban puanlarının ve 4 üzerinden 3 (ya da muadili) lisans mezuniyet not ortalamasının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 3.5 (ya da muadili) not ortalamsının üzerinde başarı göstermek,

3.7. LYS veya ALES sınavında Deloitte Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen puanların üzerinde başarı göstermiş olmak,

 

şartları aranacaktır.Ayrıca, Yönetim Kurulunca her yıl belirlenen üniversitelerde hali hazırda okuyan başarılı öğrenciler ile yurtdışında eğitim kalitesi yüksek üniversitelerden kabul almış veya halen okuyan öğrencilere (eğitim kurumlarının kabul edilebilirliği başvuruda değerlendirilecektir) ve Deloitte Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere verilebilecektir.

 


4. İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU SÜRECİ

4.1.Deloitte Eğitim Vakfı bursları için başvuran öğrenciler, başvuru formuna ek olarak aşağıdaki belgeleri sunacaklardır.

4.1.1.Başvuru dilekçesi ve fotoğraflı “Burs İstek Formu”

4.1.2.İlk kayıt olanlar için lise mezuniyet derecesi beyanı

4.1.3.Aile çalışanlarının maaş bordrosu

4.1.4.Emeklilerden emeklilik cüzdanı fotokopisi

4.1.5.Babanın veya annenin işsiz olması durumunda SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı ve Ticaret Odası’ndan kayıtlı olmadığına dair belge

4.1.6.Adli sicil kaydı

4.1.7.Öğrenci kardeş var ise öğrenci belgesi

4.1.8.Öğrencinin bir adet fotoğrafı

4.1.9.İkametgah

4.1.9.10.Ailesinin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi

4.1.9.10.1.Ailesinin oturduğu ev kendi mülkleri ise gayrimenkulün tapu fotokopisi

4.1.9.10.2.Kredi kullanıldı ise bunu tevsik edecek belge

4.1.11.Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi

4.1.12.Anne ve babanın vefatı söz konusu ise nüfus kaydı sureti

4.1.13.Anne veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor

4.1.14.Ailenin son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları

4.2.Başvuru formunu dolduran ve ekindeki evrakları tamamlayarak Deloitte Eğitim Vakfına başvuran adaylar aşağıdaki sürece tabi tutulacakladır.

4.2.1.Kontenjan ayrılan üniversitelerce oluşturulan Burs Komisyonları, adaylarla ön görüşme yaparak, Deloitte Eğitim Vakfının o yıl kendi okulları için belirlenmiş olduğu bursiyer kontenjanının 2 katı kadar fazla bursiyer adayını belirler ve aday değerlendirme bilgilerini Deloitte Eğitim Vakfına iletir.

4.2.2.Üniversitelerce belirlenen adaylar Deloitte Eğitim Vakfı Burs Komitesi ile değerlendirme mülakatı yapar.

4.2.3.Mülakat sonucunda adaylara sonuçlar bildirilir. Ayrıca burs almaya hak kazananlar DEVAK internet sitesinde ilan edilir.

4.2.4.Deloitte Eğitim Vakfı bursları 12 ay boyunca devam eder.

4.2.5.Burs kazanan öğrenciler, kayıtlı bulundukları programın normal süresinin kalan kısmı boyunca bursa hak kazanmış sayılır. Ancak her dönem sonunda Deloitte Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin döneme ilişkin transkriptleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir.

 


5. SÜRE; 

Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri”ne ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece ve eğitim hayatı ile sınırlı olarak burs ödenir,her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz.

Bursun devam edilebilmesi için, bursiyerin kabul edilebilir haklı bir engeli olmaksızın dönem veya sınıf kaybetmemesi veya tekrarlamaması, öğrenim gördüğü dönemlere ait tüm dersleri ilgili dönemlerde almış olması ve son döneme ait ortalamasının 4 üzerinden 2,5’un (ya da muadilinin) altında olmaması ve aşağıda değinilen burs kesme gerekçelerinden herhangi birinin gerçekleşmemiş olması yeterlidir.

 

6. FESİH ŞARTLARI; 

6.1.Aşağıdaki durumlarda Deloitte Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunun vereceği karar ile burs kesilir.

6.1.1.Dönem ortalamasının arka arkaya 2 dönem ya da program süresince toplam 3 kez 4 üzerinden 2,5'un (ya da muadilinin) altına düşmesi ile önce burs tutarı yarıya indirilir daha sonra kesilir. Dönem notu 2 altında ise burs kesilir.

6.1.2.Yasadışı faaliyetler ile ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı suç işlediğinin mahkeme kararı ile belgelenmesi,

6.1.3.Disiplin cezası alması,

6.1.4.Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi,

6.1.5.Normal eğitim süresi içerisinde programı tamamlayamaması,

6.1.6.Okul ile ilişkisinin bitmesi,

6.1.7.Okullar ya da kamu kuruluşları haricinde bir kurumdan burs aldığının belirlenmesi,

6.1.8. Mentoru tarafından hakkında haklı gerekçelere dayalı olumsuz bir bildirimde bulunulması, mentorluk programına gerekli katılımın sağlanmaması, mentoru ile görüşmelere neden bildirmeden katılmamak

6.1.9. Vakıf yönetiminden yazılı onay alınmadan uzun dönem staj, vs muhtelif isimler altında, staj amacını aşan maaşlı / gelir getirici çalışma programlarına dahil olmak.

6.2.Dönem ortalaması 2,5’un altına düşen bursiyere uyarı verilir ve burs kesilme koşulları hatırlatılır.

6.3.Dönem ortalamasına ilişkin burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde, bursunun kesileceği bursiyere bildirilir ve burs, içinde bulunulan eğitim döneminde kesilir.

6.4.Diğer burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde burs, içinde bulunulan eğitim döneminde kesilir.

 

7. BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek, kayıtlı olduğu akademik programı öngörülen sürede bitirmek ve fakültenin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten bitirme belgesinin onaylı nüshasını Deloitte Eğitim Vakfına iletmekle yükümlüdür.


Vakıf tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında vakfa ve ilgili öğretim kurumlarının burs ofislerine iletmekle yükümlüdür.

Vakıftan burs aldığı süre içinde öğrenim gördükleri okullar ve kamu kuruluşları haricinde başka bir kurum, kuruluş veya şahıstan nakit yardım şeklinde burs almamakla yükümlüdür.

 

8. DELOITTE EĞİTİM VAKFININ SERBESTLİĞİ; 

Deloitte Eğitim Vakfı işbu yönetmeliğin herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, değiştirmeden farklı şekilde uygulamakta, burs miktarını, bursiyer sayısını, burs süresini, bursiyerlerde aranan şartları yeniden belirlemekte serbesttir.

Deloitte Eğitim Vakfı, burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir. Hiçbir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler, bursa müracaat etmekle bütün bu şartları kabul ettiklerini kabul beyan ve eder.

İşbu burs yönetmeliği Deloitte Eğitim Vakfı internet sitesinde yayınlanmakla yürürlüğe girecektir.