DEVAK BURS YÖNETMELİĞİ

1.DEVAK

Temel hedefi, başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun gençleri, işletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında, yüksek öğrenim seviyesindeki eğitim ve öğrenimlerini desteklemektir.

Burs almaya hak kazanacak öğrenciler bu doğrultuda seçilecek, seçilmiş olanlarla ilişki yine bu esaslar doğrultusunda devam ettirilecektir.

2. VERİLECEK BURS

DEVAK (1.) maddede belirtilen hususlar doğrultusunda yüksek öğrenim kapsamında okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs verir.

Yüksek öğrenim Lisans alanında aşağıdaki bölümlerde okuyan öğrencilere burs verilir:

 • Endüstri Mühendisliği,
 • Bilgisayar Mühendisliği,
 • İşletme Mühendisliği,
 • İşletme(İngilizce),
 • İktisat(İngilizce)

DEVAK, bu listede yer alan bölümlerin nitelik ve sayısını genişletmekte ve daraltmakta veya belli üniversitelerle sınırlamakta serbesttir.

Bursiyer sayısı ve her bir öğrenci için verilecek burs miktarı her yıl DEVAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve açıklanır. DEVAK Yönetim Kurulu, bursiyer sayısını ve verilecek burs miktarını değiştirmekte serbesttir.

3. BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERDE ARANAN TEMEL KRİTERLER

 • 3.1 LYS veya ALES sınavında her yıl belirlenen üniversite yerleştirme puanları düzeyinde başarı göstermiş olmak.
 • 3.2 DEVAK Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenen üniversitelerde öğrenim gören başarılı bir öğrenci olmak.
 • 3.3 DEVAK tarafından düzenlenen yarışmalarda başarılı olmak.

4. BAŞVURU ŞARTLARI

 • 4.1.T.C. vatandaşı olmak,
 • 4.2.Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak,
 • 4.3. DEVAK tarafından belirlenen üniversitelerin lisans programlarını kazanmış ya da belirlenen üniversitelere devam ediyor olmak.
 • 4.4. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak; başka yerden maaş ve ücretin yanı sıra üniversitelerce ve kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde özel kuruluşlardan burs almamak. (2015 - 2016 Eğitim - Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından burs alınması durumunda DEVAK tarafından belirlenen burs tutarının yarısı ödenir.)
 • 4.5. Lisans için, DEVAK tarafından yıllık olarak belirlenecek olan LYS taban puanlarının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 2,5 ya da muadili olan not ortalamasının üzerinde başarı göstermek.
 • 4.6. Yüksek Lisans için, yeni giren öğrencilerin DEVAK tarafından belirlenecek olan ALES taban puanlarının ve 4 üzerinden 3 ya da muadili olan lisans mezuniyet not ortalamasının; ara sınıflar için 4 üzerinden 3,5 ya da muadili olan not ortalamasının üzerinde başarı göstermek.

5. İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU SÜRECİ

 • 5.1.DEVAK bursları için başvuran öğrenciler, başvuru formuna ek olarak aşağıdaki belgeleri sunacaklardır.
  • 5.1.1.Başvuru dilekçesi ve fotoğraflı “Burs İstek Formu”
  • 5.1.2.İlk kayıt olanlar için lise mezuniyet derecesi beyanı
  • 5.1.3.Aile çalışanlarının maaş bordrosu
  • 5.1.4.Emeklilerden emeklilik cüzdanı fotokopisi
  • 5.1.5.Babanın veya annenin işsiz olması durumunda SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı ve Ticaret Odası’ndan kayıtlı olmadığına dair belge
  • 5.1.6.Adli sicil kaydı
  • 5.1.7.Öğrenci kardeş var ise öğrenci belgesi
  • 5.1.8.Öğrencinin bir adet fotoğrafı
  • 5.1.9.İkametgah
  • 5.1.9.10.Ailesinin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi
  • 5.1.9.10.1.Ailesinin oturduğu ev kendi mülkleri ise gayrimenkulün tapu fotokopisi
  • 5.1.9.10.2.Kredi kullanıldı ise bunu tevsik edecek belge
  • 5.1.11.Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi
  • 5.1.12.Anne ve babanın vefatı söz konusu ise nüfus kaydı sureti
  • 5.1.13.Anne veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor
  • 5.1.14.Ailenin son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları

6.BAŞVURU VE SEÇİM SÜRECİ

 • 6.1 Burs başvuru koşulları her yıl, LYS ve ALES sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra DEVAK internet sitesinde yayınlanır; kontenjan ayrılan öğretim kurumlarında da burs ofisleri aracılığıyla öğrencilere duyurulur.
 • 6.2. Adaylar, başvurularını DEVAK Burs Başvuru Formu ve istenen belgeler ile öğrenim gördükleri, kontenjan ayrılmış üniversiteler aracılığı ile yaparlar.
 • 6.3 Kontenjan ayrılan üniversitelerce oluşturulan Burs Komisyonları, DEVAK tarafından her yıl belirlenerek kendilerine bildirilen bursiyer kontenjanının 2 katı bursiyer adayını, adaylarla ön görüşme yaparak belirler ve aday değerlendirme bilgilerini DEVAK’a iletir.
 • 6.4 Burs verilecek öğrenciler, üniversitelerce belirlenen adaylar arasından DEVAK Burs Komitesi tarafından değerlendirilerek belirlenir.
 • 6.5 Sonuçlar, adaylara mülakat sonrasında bildirilir.
 • 6.6 DEVAK bursları 12 ay boyunca devam eder.
 • 6.7.Burs kazanan öğrenciler, kayıtlı bulundukları programın normal süresinin kalan kısmı süresince hak sahibi olurlar. Bursiyerlerin bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sağlamalarına ilişkin değerlendirme DEVAK tarafından her dönem sonunda, üniversitelerden istenen döneme ilişkin transkriptler üzerinden yapılır.

7. BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BURS DEVAM SÜRECİ

Bursiyerler, burs programının kural ve ilkelerine uymak; başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek; kayıtlı olduğu akademik programı öngörülen sürede bitirmek ve fakültenin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş, mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten bitirme belgesinin onaylı nüshasını DEVAK’a iletmekle yükümlüdürler.
Bursiyerler, Vakıf tarafından istenilen bilgi ve belgeleri Vakfa ve kurumlarının burs ofislerine zamanında sunmak zorundadırlar.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri” ne ilişkin bir tespitte bulunulmaması halinde eğitim süreci ile sınırlı olarak burs sağlanır, her yıl yeni bir değerlendirme yapılmaz.

Bursun devamı için bursiyerin, kabul edilebilir haklı bir engeli olmaksızın dönem veya sınıf kaybetmemesi veya tekrarlamaması; öğrenim gördüğü dönemlere ait tüm dersleri ilgili dönemlerde kümülatif ortalamasının 4 üzerinden 2,5 ya da muadilinin altında olmaması; bursun kesilmesine neden olacak aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birinin gerçekleşmemiş olması yeterlidir.

 • 7.1. Bursiyerin kümülatif ortalamasının arka arkaya 2 dönem ya da program süresince 4 üzerinden 2,5'un ya da muadilinin altına düşmesi durumunda burs tutarı önce yarıya indirilir; devamı halinde de sonlandırılır.
 • 7.2. Yasadışı faaliyetler ile ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı bir suç işlediğinin mahkeme kararı ile belgelenen bursiyerin bursu kesilir.
 • 7.3. Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi, bursun sonlandırılma nedenidir.
 • 7.4. Bursun devamı için eğitimin, belirlenmiş süresi içerisinde tamamlanması şarttır.
 • 7.5. Öğrencinin okul ile ilişkisinin kesilmesi halinde burs hakkı da sona erer.
 • 7.6. Okullar ya da kamu kuruluşları haricinde bir kurumdan burs aldığının belirlenmesi, mükerrer bursun oluşması halinde burs sonlandırılır.
 • 7.7. Grup Mentorluğu ve/veya Eğitim ve Gelişim Programları sırasında mentor ve/veya eğitmenler tarafından, hakkında olumsuz bildirimde bulunulan; Mentorluk ve/veya Eğitim ve Gelişim Programlarına gerekli katılımı sağlamayan bursiyerlerin, burs hakları sona erdirilir.
 • 7.8. Vakıf yönetiminden yazılı onay alınmadan, uzun dönem staj vb. muhtelif isimler altında, amacını aşan maaşlı / gelir getirici çalışma programlarına dahil olanların bursları kesilir.

8. ÖZEL DURUMLAR

Bazı özel sebepler nedeniyle (örneğin, sağlık, aile sorunları, vb. ) kümülatif not ortalamasının iki dönem 2,5’un altına düşmesi halinde, ilgili öğrencinin sorununu daha detaylı anlamak amacıyla DEVAK Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Burs Değerleme Komitesi kurar. Burs Değerleme Komitesi, gerekli araştırmayı yapar ve görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunar. Bursun kesilip kesilmeyeceği hususunda nihai karar, Yönetim Kurulu tarafından verilir.

9. DEVAK’IN SERBESTLİĞİ

DEVAK işbu yönetmeliğin herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, değiştirmeden farklı şekilde uygulamakta, burs miktarını, bursiyer sayısını, burs süresini, bursiyerlerde aranan şartları yeniden belirlemekte serbesttir.

DEVAK, burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir. Hiçbir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler, bursa müracaat etmekle bütün bu şartları kabul ettiklerini beyan eder.

İşbu burs yönetmeliği DEVAK internet sitesinde yayınlanmakla yürürlüğe girecektir.